What’s New at YTCTE? Erev Shabbos Parshas Shoftim, 5779